Åsen 2 – på Åsen gård

Turbinene er lokalisert på en gård rett utenfor tettstedet Lyefjell i nærheten av Bryne i Time kommune. Med fornyingen av Åsen 1 i 2012 ble dette det første norske vindkraftanlegget i den nye norsk-svenske elsertifikat-ordningen. Samtidig var prosjektet det første som gjennomførte repowering (gammelt ned, nytt opp) i Norge.

Prosjektet har både god vind og høy støtte i lokalbefolkningen, og har i all sin tid fått udelt positiv oppmerksomhet i samfunnet rundt, samt av lokale og nasjonale myndigheter. Driftstart for Åsen II ble den 4.3.2012, da vindmølle 2 (sør) gikk i drift, tre dager før den andre vindmøllen ble satt i drift.

TEKNISKE DATA ÅSEN 2

Antall turbiner: 2
Turbintype: Enercon E-48
Prosjektstatus: Idrift siden 2012

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: 800 kW
Navhøyde: 65 meter
Rotordiameter: 48 meter
Totalhøyde: 89 meter

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: 4,2 GWh
Husholdninger forsynt/år: 280
Elbiler forsynt/år: 1400

HISTORIE

Nettilknytning skjer til lokalnettet fra tettstedet Lyefjell med rundt 2000 innbyggere. Her er det et solid nett og stort lokalt forbruk, slik at turbinene ofte bidrar til lokal dekning av behovet. Dermed er Åsen 2 et godt eksempel for kortreist strøm med lite tap i nettet, noe som også gjenspeiles i svært lav innmatingstariff fra nettselskapet Lyse Nett.

I 2010 søkte Solvind NVE om fornyelse av Åsen 1, og fikk konsesjonen samme år. Fornyelse i 2012 førte til en 13-dobling av produksjonen og forbedret driftssituasjonen betydelig. Åsen 2 var samtidig det første fornyelsesprosjektet i Norge, og det første vindkraftverket som fikk tildelt elsertifikater.

Tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen har i stor grad vært positive, og vindkraftverket er godt forankret lokalt. Dette gjelder både samarbeidet med familie Åsen, som er medeier i og nærmeste nabo til prosjektet, og i lokalsamfunnet. Arealer på gården til Torbjørn Åsen og det lokale Åsvatnet har i langt tid vært brukt til rekreasjon av lokalbefolkningen. Det fins ingen tegn til at eksempelvis bruken av turstien «gamle prestaveien» (Bryne-Ålgård) har avtatt. I tillegg er et større byggefelt i nærheten av turbinene under utvikling, inntil 400 m fra nærmeste turbin, og salget har, etter vår kjennskap, ikke vært påvirket av kraftverket.

I tråd med Solvinds filosofi om å høste de lokale vindressursene i samarbeid og til fordel for lokalbefolkningen, har selskapet Solvind Åsen også vært bidragsyter til lokale foreninger som Lye-korpset eller Lye IL.

Driften av turbinene har gått svært bra. Med høy tilgjengelighet og lite nedetid leveres det pålitelig og ren strøm fra Jærens sterke vinder.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT?

Åsen 2 er et godt eksempel på hvordan Solvind bygger vindkraft. Samtidig er dette det første prosjektet for Solvind med fabrikknye state-of-the-art turbiner. Prosjektet medførte svært lite naturinngrep siden eksisterende gårdsveier kunne benyttes til å frakte turbinene inn i området. Det var kun en kort stikkvei (200 m) og selve kranoppstillingsplassene som måtte bygges, samt noen mindre utvidelser langs kommunal vei frem til Åsen gård.

Både stikkvei og kranoppstillingsplassene er i dag i stor grad gjengrodd og brukes til beite for sauene. I tillegg til naturvennlig plassering har turbinene, etter det Solvind kjenner til, ikke påvirket flora og fauna nevneverdig negativ. Det har for eksempel aldri vært observert døde eller skadete fugler ved anlegget.