Vind og industri

Elektrifisering av industrien og transportsektoren er godt i gang i Norge, både til havs og på land. Stadig flere el-biler ruller på norske veier, busser, skip og andre transportmidler elektrifiseres samtidig som industrien har økt behov for ren og rimelig elektrisitet. Nye muligheter skapes i et stadig mer markant grønt skifte, med nye arbeidsplasser og viktig verdiskapning utenfor olje- og gass-næringene.

Godt da at Norge har svært gode muligheter for å høste av de fornybare vindressursene. CO2-prisene stiger og kostnadene faller – dette gjør at vindkraft er en stadig mer konkurransedyktig og lokalt tilgjengelig energikilde.

Vi kaller det «nullinngrepsprosjekter» eller «vindkraft på asfalt».

Solvind har helt siden 2007 jobbet med vindkraftprosjekter i industriområder. I tillegg til Storøy vindkraftverk, som ble ferdigstilt sommeren 2018, er Gismarvik-prosjektet i Tysvær kommune et fyrtårnprosjekt. Et godt eksempel på god arealpolitikk ogsamordnet vindkraftutbygging med lite  naturpåvirkning. Vindturbinene er lokalisert innenfor det regulerte industriområdet «Haugaland Næringspark», som er etablert for å tiltrekke seg store, energikrevende industriaktører.

Solvind har flere lignende prosjekt under utvikling flere steder i Norge. Fellesnevneren er lik for alle prosjektene: Kortreist vindenergi til lokalsamfunnet og lokale virksomheter – med minimale inngrep i naturen. Mange ganger er det mulig å realisere prosjektene 100 % innenfor regulerte industriarealer.

Utbygging av vindkraftanlegg i industriområder medfører komplekse utfordringer. Samordning med annet arealbruk, forskjellige typer virksomheter, økonomiske interesser samt strenge sikkerhetskrav må hensyntas. Dette gir samtidig flere muligheter for å bygge lokale verdikjeder innenfor industrien. Nettopp for å spesialisere seg på denne typen prosjekter og rendyrke utviklingen av industrivindkraft, ble selskapet Smartvind etablert i 2020, sammen med NOTUS energy Norge AS. Integrerte energisystemer i et forbruksnett, i kombinasjon med lagringsteknologier og direkte verdikjeder, hører til dette selskapets virksomhet.

Rendyrket industrivind ekspertise: integrerte energiløsninger for styrkede nett og lokale verdikjeder – det er Smartvind!
Industrivindprosjektene Storøy og Gismarvik ble realisert av Solvind før samarbeidet med NOTUS startet.