Lokal forankring

Solvind leverer på pålitelighet, tilgjengelighet og kunnskap om lokale forhold. Vi tar oppgaven med å lytte og å informere alvorlig –  enten det gjelder grunneiere, naboer, politikere eller det lokale næringslivet. Vår målsetning er at innbyggere skal involveres i prosessene og svært gjerne også i prosjektet. Vi ønsker å benytte de lokale ressursene og skape positive bidrag i samspill med lokalsamfunnet.

Sammen kan vi høste vinden til lokal verdiskapning – samtidig som det er et tiltak mot klimakrisen.

Selv med få turbiner vil et vindkraftverk i nabolaget alltid ha en betydelig visuell virkning. Dette påvirker folkshverdag. Derfor er vi opptatt av den lokale forankringen. Vindkraftverkene våre skal bidra til at kommunene når sine miljø- og klimamålsettinger  samtidig som det også gir inn

tekter til kommunene.  Premissene i kommunale planer er avgjørende for oss, spesielt etter endringene som Stortinget gjorde høsten 2020 da de flyttet beslutningsmyndigheten til det lokale nivået.

Vindkraft hjelper kommunene til å nå sine klima- og energimål.
Solvind mener det er avgjørende at vindkraftsatsingen er motivert og styrt av lokale beslutningstakere, selv om både internasjonale konvensjoner og nasjonale målsetninger ligger til grunn for fornybarsatsingen.  Fordelene må være større enn ulempene, samtidig som kommunene, som arealmyndighet, bør sitte i førersetet. Vår styrke er at vi sammen med våre lokale leverandører utvikler og realiserer de beste løsningene. Bruk av mest mulig lokal kompetanse og arbeidskraft gir størst mulig lokal verdiskapning.