Norge og energi

Energiressursene er en del av vår felles nasjonalformue som har skapt og skaper store inntekter til samfunnet. Ved å ta i bruk våre fornybare ressurser har Norge i dag en tilnærmet utslippsfri strømproduksjon, men fortsatt brukes  mye fossil energi. Elektrifisering er den beste måten å erstatte fossil energi på.  Dette gir en betydelig høyere virkningsgrad og strømmen er 100% fornybar.

Norges vannkrafttradisjon går langt tilbake  og står i dag for om lag 90 % (136,4 TWh) av kraftproduksjonen i et normalår. Vannkraften la  grunnlaget for utvikling av norsk tungindustri, som ga inntekter og mange arbeidsplasser. Likevel var også vannkraft høyst omstridd. Mot slutten av 1960tallet mobiliserte miljøverngrupper mot utbygging av Mardalsfossen, og motstanden toppet seg under Alta-konflikten.

 

I dag dreier motstanden seg om  vindkraft, samtidig som behovet for mer fornybar kraft er åpenbart. Statnett anslår i sin analyse «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm» (2019) at forbruket vil øke med inntil 80 TWh.

Den forventete økningen i forbruket krever både opprusting av eksisterende vannkraftverk, nye vannkraftverk og nye vindkraftverk. Det er viktig å se at vind- og vannkraft spiller på lag: Man kan utnytte den rimeligere vindenergien når det blåser og spare vann i magasinene for tider uten vind.  Norge trenger begge teknologier. I tillegg vil også sol spille en rolle i fremtiden.

Uten mer produksjon fra fornybare energikilder vil Norge bli importør av kraft – og kraftprisen vil bli betydelig høyere.