Gismarvik – energi til HNP

Gismarvik vindkraftverk bygges i Haugaland Næringspark (HNP) i Tysvær kommune. Næringsparken har et areal på 5000 dekar og er Norges største ferdigregulerte næringspark. Parken er særlig tilrettelagt for areal- og kraftkrevende industri, og har en strategisk plassering ved T-sambandet og langs E-39 mellom Stavanger og Bergen.

De tre turbinene, hver på 200 meter, skal produsere energi til virksomhetene som etter hvert skal etablere seg i næringsparken. I tråd med Solvinds filosofi vil de tre vindturbinene føre til minimale tilleggsinngrep i naturen pga. utbyggingsplaner og allerede utbygget infrastruktur. Utover de nye veiene som bygges som en del av det fremtidige hovedveinettet i næringsparken, er det kun behov for 200 meter ekstra vei for å betjene turbinene.

TEKNISKE DATA

Antall turbiner: 3
Turbintype: Enercon E-138 EP2 4,2 MW
Nettilknytning: direkte til lokalnett
Prosjektstatus: Idriftsettelse 09.2021

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: 4200 kW
Navhøyde: 131 meter
Rotordiameter: 138 meter
Totalhøyde: 200 meter

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: 43 GWh
Husholdninger forsynt/år: 2900
Elbiler forsynt/år: 143000

HISTORIE

Gismarvik Vindkraftverk ble i første omgang utviklet av Haugaland Kraft AS og Fred Olsen Renewables AS. Konsesjonen for et prosjekt med inntil 15 MW ble gitt av NVE i september 2013 og ble som ett av få prosjekter i Norge ikke påklaget. I slutten av 2018 ble prosjektet overtatt av Solvind. I februar 2020 godkjente NVE Miljø-, Transport- og Anleggsplanen (MTA) med tilhørende konsesjonsendringer.

Opprinnelig ble vindkraftverket planlagt med fem turbiner med en navhøyde av 80 m og en rotordiameter av 101 m (totalhøyde: 130). På grunn av teknologiutvikling og den derved økte turbinstørrelsen (totalhøyde ca. 200 m), ble det mulig å bygge færre turbiner (3) og samtidig øke energiutbyttet. Turbinposisjonene er optimert fra tidligere layout (fra konsesjonssøknaden, der det var tatt utgangspunkt i fem turbiner), og gir større avstander til boliger i nærheten. Dette fører til mindre støy og er i tillegg en forbedring for fugleliv.

Solvind overtok prosjektet med den forståelse at prosjektet hadde god lokal forankring, bl.a. fordi et regionalt kraftselskap stå bak initiativet og fordi lokaliseringen og størrelsen av prosjektet fremsto som nøkternt og fornuftig. I tillegg var vedtakene tilbake i tid helt klart positive. Den store motstanden mot vindkraften i befolkningen gjorde likevel at kommunen i valgkampen i 2019 snudde i sine synspunkter og arbeidet aktivt mot prosjektet. Dessverre måtte nødvendig lokal godkjenning etter Plan og bygningsloven dermed innhentes fra statlig hold for å kunne komme i mål med prosjektet, som etter vår forståelse er et klokt prosjekt.

Over tid har Solvind stor tro på at prosjektet vil fremstå som et fyrtårnprosjekt for god vindkraftutbygging, og at turbinene vil være bidragsytere til utvikling av et grønt næringsliv i HNP som også kommunen vil profitere på. Prinsippet om vindkraftutbygging i industriområder ble høsten 2020 eksplisitt støttet av Stortinget og tidligere uttalte også miljøbevegelsen seg positivt til prosjektet.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT?

Planområdet til Gismarvik Vindkraftverk er lokalisert innenfor regulert og delvis utbygget Haugaland Næringspark (HNP) i Tysvær kommune. Vindkraftverket vil inngå i den grønne profilen til næringsparken og levere kortreist, grønn kraft til bedrifter som etablerer seg i området.

Den bestående infrastrukturen i næringsparken med havneanlegg, nettilknytning og veier er godt egnet for utbygging av vindturbiner uten at disse medfører særlig tilleggsinngrep. Havn, nett og det meste av tilførselsveier eksisterer i dag. Veier som bygges frem til turbinene, vil bli overtatt av HNP og være en del av industriområdets infrastruktur.

Med bakgrunn i beslutningene som ble tatt av både kommune og fylke for en større industrisatsing i dette området, oppfyller vindkraftverket kriteriene om samordning av inngrep og god arealforvaltning for produksjon av fornybar energi. Solvind har også i planleggings- og utbyggingsprosessen hatt fokus på at tiltakene som gjennomføres med HNP, skal ta størst mulig hensyn til bestående naturverdier. Vi har derfor bl.a. hentet inn spesialkompetanse for myrområder.