Sveio Nesse – på Nesse gård

Prosjektet er lokalisert på Nesse, om lag 6 km øst for Sveio sentrum. Området ble dyrket opp for flere år siden. I planområdet finnes det en gårdsvei og i tillegg passerer den 300 kV-ledning Spanne – Stord planområdet på kort avstand (ca. 300 m). Dette betyr at landskapet allerede er påvirket. Én turbin er tenkt på enden av eksisterende gårdsvei, og den andre rett ved siden av et oppdyrket område. Grunneier anser prosjektet som svært viktig for å sikre gårdsdriften, som familien har drevet i flere generasjoner.

Forbruket av elektrisk kraft i Sveio er om lag 60 GWh/år. Dermed er det mulig å dekke halvparten av kommunens forbruk med bare disse to turbinene.

TEKNISKE DATA NESSE

Antall turbiner: 2
Turbintype: Enercon E-138 EP2 4,2 MW
Prosjektstatus: Konsesjon søkt 2020

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: 4200 kW
Navhøyde: 131 meter
Rotordiameter: 138 meter
Totalhøyde: 200 meter

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: 31 GWh
Husholdninger forsynt/år: 2067
Elbiler forsynt/år: 10333

HISTORIE

Solvind har vurdert muligheter for småskala vindkraft innenfor allerede påvirkete områder i Sveio kommune. Premisser i letefasen var blant annet at området allerede skulle være påvirket, det skulle ha infrastruktur og en skulle ta hensyn til flora og fauna, frilufts- og reiseliv. I tillegg skulle det være tilstrekkelig avstand til bebyggelsen og ingen/lav visuell påvirkning av viktige steder i kommunen (f.eks.: Ryvarden Fyr eller Rex Gården). I tett dialog med administrasjonen i kommunen ekskluderte vi flere områder, men har jobbet videre med det mest lovende på Nesse.

Etter at Solvind, i tråd med anbefalingen fra administrasjonen, hadde bestemt seg til å gå videre med området på Nesse, gikk vi i dialog med alle politiske partier i kommunestyret. Hensikten var å diskutere prosjektet og senere presentere prosjektet i lokalavisen. Siden det ikke kom noen merknader, sendte Solvind konsesjonssøknad til NVE våren 2020.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT?

Som andre Solvindprosjekter baserer også Sveio-Nesse-prosjektet seg på eksisterende infrastruktur. Derfor er det ikke nødvendig med inngrep i urørt natur. Det må kun bygges ca. 150 m ny vei. Landskapet rundt er allerede påvirket av den 300 kV-linjen som passerer planområdet på kort avstand (300 m).

I tillegg kartla og konfliktvurderte Ecofact Sveio-Nesse-vindkraftverk og konkluderte med at tiltaket ikke vil komme i konflikt med kjente forekomster av viktige naturtyper. Administrasjonen i Sveio kommune hadde heller ikke merknader angående naturmangfold i dette området.