Utsira 2 – øykraft til regionen

Siden 2003 har Utsira-amfunnet samlet erfaring med vindkraft, og disse beskrives som overveiende veldig positive (Utsira 1). I forbindelse med kommunens arbeid med kommune- og klimaplaner ble det derfor nedfelt mål om å øke utnyttelsen av de svært gode vindressursene på øya. I den forbindelse er det helt naturlig å erstatte de to bestående turbinene, som er på slutten av levetiden, med nye og moderne turbiner. De nye turbinene med inntil 15 MW effekt skal også bygges på nord-øst siden av øya, og eksisterende infrastruktur skal benyttes i størst mulig grad.

Solvind er glad for det gode samarbeidet med Utsira samfunnet, og ser frem til realisering av prosjektet i det konsesjonssystemet som kommer.

TEKNISKE DATA UTSIRA 2

Antall turbiner: 3
Turbintype: trolig 4-5 MW
Nettilknytning: trolig lokalnettet
Prosjektstatus: Konsesjon søkt i 2017

FYSISKE MÅL VINDTURBINER

Generatoreffekt: trolig 4-5 MW
Navhøyde: ikke bestemt
Rotordiameter: ikke bestemt
Totalhøyde: trolig 150 meter

PRODUKSJONSTALL

Årlig produksjon: ca 50 GWh
Husholdninger forsynt/år: 3333
Elbiler forsynt/år: 16667

HISTORIE

I 2011 overtok Solvind Utsira 1 fra Norsk Hydro og startet arbeidet med fornyelsesprosjekt Utsira 2 i 2013 i tett samarbeid med kommunen. I 2015 ble NVE søkt om en vindpark med inntil 15 MW effekt bestående av 3 turbiner. Saksbehandlingen hos NVE var nesten avsluttet, da konsesjonsstoppen for all vindkraft kom i våren 2019. Solvind har benyttet den tiden til å vurdere hvordan lokalsamfunnet kan få et enda større eierskap i vindkraftverket på Utsira.

HVORFOR ET NATURVENNLIG PROSJEKT

Utsira 2 er et prosjekt som bygger på inngrep som ble gjort i forbindelse med Utsira 1 som in sin tid ble bygd av Norsk Hydro. Det vil si at bestående infrastruktur vil kunne benyttes i stor grad og redusere behovet for unødvendige inngrep. Total ny veilengde for de tre turbinene er annslått til 700 m, noe som er veldig lite for norske forhold (rundt 235 m pr turbin).

Med bakgrunn i en svært stor økning i produsert energimengde (ca 13 ganger større enn i dag), vil samfunnsnytten av et nytt vindkrafverket trolig øke betydelig i forhold til Utsira 1. Samfunnskostnader pr produsert kWh reduseres, fordi det produseres mer energi i forhold til inngrepene.

Vindkraftverket plassert avsides til de sentrale oppholds- og rasteområdene til fuglene som er tallrike på øya.