Solvind fikk grønt lys fra OED

25/06/2021

(Stavanger, 25. juni 2021):  Olje- og energidepartementet har nå innvilget Solvinds søknad om 24 måneders fritak fra kravet om behovsstyrt hinderlys på vindturbinene, som er under bygging i Haugaland næringspark i Tysvær kommune. Dermed fortsetter arbeidet med å ferdigstille vindparken.

«Vi har jobbet på spreng for å hindre stans i byggearbeidene. For oss er dette det eneste rette utfallet og en motivasjon til videre byggearbeid«, sier Bjørn Hjertenes, daglig leder i Solvind.

Hjertenes understreker at selskapet ønsker å sette behovsstyrt hinderlys i drift så raskt som mulig for å begrense belysningen.

«Vi har derfor søkt Luftfartstilsynet om dispensasjon for å benytte mellomintensitetslys istedenfor høyintensitetslys, sier Hjertenes, som håper å få medhold i søknaden før turbinene settes i drift.»

Framdriftsplanen viser at vindparken ligger an til å levere de første grønne kilowatttimene til lokal industri allerede i august.

Bakgrunn

NVE varslet i mai at det kunne komme et vedtak om å stanse byggearbeidene når vindturbinene nådde 150 meters høyde. Bakgrunnen for dette var at Luftfartstilsynet for tiden ikke behandler søknader innenfor dette fagfeltet pga omlegging av regelverket. Solvind har klaget saken inn for Olje- og energidepartementet.

Departementet har nå behandlet klagen og peker nettopp på det faktum at Luftfartstilsynet for tiden ikke behandler slike søknader. OED skriver: « Å avslå søknaden (fra GVAS) på bakgrunn av manglende dokumentasjon fra relevante myndigheter, mener departementet i denne saken gir et sterkt urimelig resultat».

Dermed gir OED midlertidig unntak fra kravet om behovsstyrt hinderlys på de tre turbinene i næringsparken. Konsekvensen er at omgivelsene blir eksponert for alminnelig lysmerking i de 24 månedene departementet har gitt dispensasjon fra kravet om behovsstyrt hinderlys. Det betyr at merkingen vil følge samme krav som gjelder for sendermasten på Bokn (170 meter).

Trolig vil det ta inntil to år før nytt faglig grunnlagsmateriell er utarbeidet. Først da kan Luftfartstilsynet igjen behandle søknader innenfor dette fagområdet.