Vindkraft på Risavika havn- nærvind i Rogaland

31/03/2023

Mulighet for lokal kraftproduksjon og nærvind i Risavika havn

Solabladet skrev i utgave 29.03.  om et mulig vindkraftprosjekt i Risavika havn. Solvind har i lengre tid sett på muligheter i dette området på bakgrunn av vårt konsept om småskala vindkraft, eller det som nå kalles for «nærvind» jfr Energikommisjonens anbefalinger som kom ut vinter 2023. Konseptet går ut på å bruke områder med allerede utbygt infratstruktur og å unngå nye naturinngrep. Solvind har allerede bygget ut vindkraft i tilknytning til industri på Storøy og Gismarvik, men vi viser i denne sammenhengen også til havnen i danske Hirtshals, der flere turbiner er i drift innenfor havnens virksomhet.

Det har i lengre tid vært dialog med flere aktører i området uten at det er kommet til arealavklaringer. Planleggingen og prosjektutformingen befinner seg derfor på skissestadie og det som hittil er gjort er en vurdering av teknisk potensiale i området. Utifra dette ser Solvind et potensiale til produksjon av mellom 10 og 40 GWh med kortreist, ren strøm. Turbiner kan bygges i hhd til nye, strenge avstandskrav til boliger og fritidseiendommer (mer enn 800 m). Dette kan dekke havnens forbruk til pågående elektrifisering (eget forbruk, landstrøm til skip) og muligens også over det. Turbin(er) kan bygges i tett tilknytning til havneområder eller innenfor lagerområder ofte kalt «vindkraft på asfalt».

Videre prosess vil bestå av tett dialog med lokalsamfunnet for å utrede interesse for å benytte lokale vindressurser til kraftproduksjon og deretter, ved positiv utvikling, avklaringsprosesser vedrørende plassering og utforming. Utredninger for mulige konflikter med eksempelvis fugle- og friluftsliv vil følge deretter. I Solabladet fremkom en mulig eksemplifisering av et slikt prosjekt (én turbin nær LNG anlegg).

En felles utredning, på bakgrunn av positiv poltisk vilje fra Sola kommune, vil også kunne baseres på eksisterende planer for økt implementering av fornybar kraft i havnen, slik det er fremstilt i prosjektet Elnett21. Her er solkraft og mikrovind nevnt, men Solvind mener at turbiner av kommersiell størrelse bør kunne bli inkludert.

Forutsetning for en intensivering av arbeidet for et «nærvind»-anlegg på Risavika vil være at kommunen gir sin tilslutning. Dette er i det siste ofte blitt gjort gjennom såkalte prinsippavklaringer. Disse sier ingenting om utfall av en mulig søknad, men åpner for en prosess som avklarer fordeler og ulemper av et mulig tiltak.